کانال تلگرام

گرامر جامع زبان انگلیسی

پیوند

در اين آموزشگاه به زبان آموزان مقطع پيش مقدماتي كتاب Pockets آموزش داده مي شود.

در مقاطع مقدماتي و متوسطه بترتيب كتب (Let's Go(Fourth Edition و American English File 

تدريس مي شود

و در مقاطع بعدي دوره هاي TOEFLو IELTS تدريس مي شوند